Polityka RODO:

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów i kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „Duet” Jolanta Kucharska, Henryk Kaszuba Spółka jawna z siedzibą przy ul. Kwiatowej 2, 77-300 Człuchów, NIP: 843-00-05-205.

 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z nami pisemnie na adres naszej siedziby: ul. Kwiatowa 2, 77-300 Człuchów, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@duet-czluchow.pl lub pod numerem telefonu: (059) 843 41 17.

 3. Jako Administrator danych osobowych będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

  1. w celu zawarcia umowy, a także obsługi i realizacji zamówień – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  2. w celu przesłania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej na podstawie Państwa zgody – w przypadku jej wyrażenia- art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem oraz w celu realizacji procesu reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  4. w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem -art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 7.ust. 1 i 3 RODO,

  5. w celu badania satysfakcji klientów i określania, jakości oferowanych przez nas usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  6. w celu oferowania Państwu naszych produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  7. w celach rachunkowych i podatkowych, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania, w tym:

  1. w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy, a także obsługi i realizacji zamówień maksymalnie przez okres 3 lat od daty zawarcia umowy lub zrealizowania zamówienia,

  2. w przypadku danych przetwarzanych w celu przesłania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej na podstawie Państwa zgody, do czasu odwołania zgody,

  3. w przypadku danych przetwarzanych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, oraz w celu realizacji procesu reklamacji, przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,

  4. w przypadku danych przetwarzanych w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

  5. w przypadku danych przetwarzanych w celach oceny satysfakcji klientów i określania, jakości oferowanych przez nas usług, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny dla realizacji celu przetwarzania.

  1. w przypadku danych przetwarzanych w celu oferowania Państwu naszych produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) - do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny dla realizacji celu przetwarzania.

  2. w przypadku danych przetwarzanych w celach rachunkowych i podatkowych, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, maksymalnie przez okres 6 lat.

 5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych: bankom - celem realizacji transakcji płatniczych, organom państwowym (np. US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe tj. Poczta Polska i Kurierzy, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT), podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.

 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.

 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

 8. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do pozyskanych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 9. W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody- mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możecie Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub mailowy.

 10. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu również prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.